စာသင္ခန္းတိုင္းတြင္ Projector, Projector Screen, Pen-Tablet, Sound System မ်ားအသံုးျပဳသင္ၾကားေပးျခင္း

Contact Us

Address:Room 2011, Building A, Pin Lon Htate Htar Condo,

No.256, Pansodan Street(Upper Block), Kyauktada Township, Yangon 11182, Myanmar.

Tel: 01-398110, 095113346 , 09448009449

Email: info@netpromyanmar.com

Website: www.netpromyanmar.com