သင္တန္းသားတိုင္း Branded Networking Tools မ်ား၊ Cisco Router မ်ား ၊Cisco Switch မ်ားကို ေနအိမ္သို႕ အခမဲ့ဌားရမ္းအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း

Contact Us

Address:Room 2011, Building A, Pin Lon Htate Htar Condo,

No.256, Pansodan Street(Upper Block), Kyauktada Township, Yangon 11182, Myanmar.

Tel: 01-398110, 095113346 , 09448009449

Email: info@netpromyanmar.com

Website: www.netpromyanmar.com